-> header -> single
-> content-slider

فعال براي اشخاص مورد هجوم حمله هاي نژادپرستي قرارگرفته شده

LOBBI بعنـوان سـازمان غيروابسـته از اشخاصـي كـه مـورد هجـوم حملـه هـاي نژادپرسـتي در مكلنبـورگ
فورپمرن قرارگرفته شـده انـد حمايـت مـي كنـد. اگـر شـما مـورد هجـوم حملـه نژادپرسـتي واقـع شـده ايـد، مـي توانيد به ما مراجعه كنيد. اگر شما شـاهد يكـي از ايـن حمـلات بـوده ايـد از شـما خـواهش مـي كنـيم كـه اطـلاع رساني كنيد. اگر ما خودمان از اينگونـه حمـلات مطلـع شـويم، سـعي مـي كنـيم بـا مـورد حملـه قرارگرفتـه شـده تمـاس بعمـل بيـاوريم. در صـورت تمايـل مـا نـا شـناس بـودن شـما را ضـمانت مـي كنـيم. در كـل مـا حمايـت و پشتيباني خود را براساس احتياجـات و درخواسـت هـاي متقاضـيان سـوق مـي دهـيم و ايـن بـر مبنـاي داوطلبانـه بـودن، اطمينـان، بـه دور از نامـه نگـاري هـاي اداري و بـدون دسـتمزد انجـام مـي گيـرد. مـا در مـورد راه هـاي قضـايي مشـاوره مـي دهـيم، در يـافتن شـواهد كمـك مـي كنـيم، در مسـايل اداري، درخواسـت ديـه و كمكهـاي روحـي و روانـي همراهـي و حمايـت مـي كنـيم. درصـورت تشـكيل پرونـده قضـايي وشـكايت عليـه مجرمـان، همراهي، نظارت و جمع آوري مستندات را به شاكيان ارائه مي دهيم.
شكايت در پليس لازمه مشاوره و حمايت LOBBI نمي باشد. در صورت نياز به مترجم براي مشاوره شما را همراهي مي كنيم.

Ratgeber was tun nach rassistischen Angriff